การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

499
28 เมษายน 2560

การพัฒนาสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society : LCS)

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ดูแลการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา ๓๙ ปี ของการดำเนินงาน กทพ.  ได้รับการยอมรับจากพนักงาน  ผู้ใช้บริการ  ภาครัฐและสาธารณชนในวงกว้าง  ถึงการเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่มีระบบบริหารการจัดการและการลงทุนที่ดี  มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล  และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและธุรกิจ อันเนื่องมาจากปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปัญหาจราจรติดขัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด  ขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้อันเนื่องจากปัญหาจราจรด้วย   นอกจากนี้ กทพ. ได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตลดปัญหาการจราจร สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กทพ. ได้จัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (Strategic CSRMaster Plan) เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าสู่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ ที่ว่า “ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


     ทั้งนี้ ในแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ได้เสนอวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กทพ. คือ สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society: LCS) สืบเนื่องจากภาระกิจหลักของ กทพ. คือ การแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยมุ่งที่จะนำองค์การไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 

“สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society : LCS)”

50b443590e61e Medium

50b4436c180a0 Medium

สังคม กทพ. หมายถึง พื้นที่ที่ กทพ. รับผิดชอบดูแลในผลกระทบจากการปฏิบัติและการตัดสินใจ  โดยแบ่งออกเป็น

๑. สังคมภายใน  ได้แก่ สำนักงาน ด่านเก็บค่าผ่านทาง เส้นทางพิเศษและพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษที่รับผิดชอบดูแลโดย กทพ.

๒. สังคมใกล้  ได้แก่ พื้นที่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

๓. สังคมในวงกว้าง  คือ กรุงเทพมหานคร และในประเทศไทย

      สังคมคาร์บอนต่ำ หมายถึง สังคมที่มีความตื่นตัวเรื่องมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจก(Green House Gas) รวมถึง ฝุ่น เสียง โดยมีการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมสังคม ให้มีการบรรเทาการปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศ และการปรับตัว โดยมีการปฏิบัติจริงด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

       การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ

๑.) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร มีดังนี้

- Website กทพ. (www.exat.co.th)

- การให้บริการโดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษผ่านเลขหมาย ๑๕๔๓

- การสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการกู้ภัย One stop service และ Exat Call Center

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

- โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง”

- การให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT PUBLIC INFORMATION CENTER)

๒.) เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. มีดังนี้

- การดูแลชุมชนในเขตทางพิเศษ

- การฝึกซ้อมดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ

- การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

- การป้องกันอุบัติภัยระหว่างการก่อสร้าง

- การป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียน

- การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง

- พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษสาธารณประโยชน์

- กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

- กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๔”

๓.) เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม มีดังนี้

- กิจกรรมศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

- ISO 9001 : 2008

- ส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (การขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ)

- ส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

- ตรวจสอบระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ

- กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

- กิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง”

- กิจกรรมร่วมกับ จส. ๑๐๐ และ สวพ. ๙๑ นำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ/หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ดูแลรักษาความสะอาดทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษรวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ

- กิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”

- บำรุงรักษาอาคาร

- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

          ทั้งนี้ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งได้บรรจุอยู่ในวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ดังกล่าวข้างต้น  มีกิจกรรมที่มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society : LCS) ดังนี้

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงาน ของ กทพ.

- กิจกรรมศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

- กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

- บำรุงรักษาอาคาร

- ดูแลรักษาความสะอาดทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทาง พิเศษรวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ

- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

- บำรุงรักษายานพาหนะจักรยานยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์สายไฟฟ้า

- โครงการทางด่วนสวนสีเขียว :สวนสาธารณะ และลานกีฬา พื้นที่บริเวณลานกีฬาวัชรพล

- โครงการทางด่วนสวนสีเขียว : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์

- โครงการทางด่วนสวนสีเขียว : สวนสุขภาพบางหญ้าแพรก

- โครงการสานฝันของพ่อ ถักทอด้วยรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลน

- หน่วยพิทักษ์ทางด่วน (EXAT Hawk)

- การพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ร่วมกับ จส. ๑๐๐ และ สวพ. ๙๑ นำผู้ใช้ทางพิเศษไปทัศนศึกษาและ ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ/หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีดังต่อไปนี้

๑.) โครงการ “CSR DAY” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร
๒.) โครงการ “เปลี่ยนเพื่อโลก Act Now” จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ โดยร่วมปั่นจักรยานในสวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่กำหนด และเรียนรู้ฐานกิจกรรมลดโลกร้อน ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน และการลดโลกร้อนในวิธีต่างๆ เช่น การแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน การค้นหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกไม้ประดับดูดซับสารพิษ เป็นต้น
๓.) โครงการ “ทางด่วนสวนสีเขียว” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำพื้นที่บริเวณรอบเขตทางพิเศษมาใช้ประโยชน์/ปรับปรุง ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงปรับภูมิทัศน์ใต้เขตทางให้มีความร่มรื่น เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ/ลานกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔.) โครงการ “ลดโลกร้อนเราทำได้” จากวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และกรอบการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจากภายใน กทพ. จึงได้ริเริ่มโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดัน และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้สู่รูปธรรม โดยการจัดโครงการ “ลดโลกร้อนเราทำได้” โดยให้ทุกฝ่ายได้ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านรูปแบบของกิจกรรมการประกวด โดยมีการเก็บข้อมูล บันทึกสถิติความสำเร็จ
๕.) การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และเป็นที่ยอมรับ โดยที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้แนวทางของ The Global Report Initiatives หรือ GRI ซึ่งมีกรอบการจัดทำรายงานที่มุ่งเน้นการกำหนดความสำคัญ (Materiality)  ความโปร่งใส (Transparency) ความถูกต้อง (Accuracy) การแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการปรับปรุง (Progress and Improvement) ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ (Understanding)
๖.) กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนโดยรอบทางพิเศษเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชนต่างๆ ในแนวเขตทางพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชนตามแนวเขตทางพิเศษ จำนวน ๓๐ ชุมชนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗.) โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” เป็นการนำจักรยานและอุปกรณ์การศึกษาตลอดจนสิ่งที่โรงเรียนและนักเรียนขาดแคลนไปมอบให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง
๘.) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เช่น การมอบพื้นที่เพื่อจัดทำสวนสาธารณะจัดทำลานกีฬา
๙.) กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
๑๐.) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน  Energy  Star  พร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ISO 14000 ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว (Green IT)
๑๑.) กิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง กทพ.กับผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจร สวพ. ๙๑ และ จส. ๑๐๐ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนิน

 

ข้อมูล โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 4785

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย