การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

768
01 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย  โสวรรณวณิชกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๑
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ประกาศนียบัตร- Director Certification Program – DCP รุ่นที่ ๙๐/๒๕๕๐

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ ๔๑/๒๕๕๕
 
ประวัติการทำงาน
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   (องค์การมหาชน)

- กรรมการการไฟฟ้านครหลวง

- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 
- อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

- กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- กรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ต เชอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท เดฟเวอร์ฮูด จำกัด
 
ตำแหน่งปัจจุบันที่ปรึกษาประธานบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 
สถานที่ทำงาน
-
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7736

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย