การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุรงค์ บูลกุล

4474
29 ตุลาคม 2562

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติ  นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด ๑๕ กันยายน ๒๔๙๘
ประวัติการศึกษาและอบรม
ปริญญาตรีBachelor of Science in Industrial Engineering and
Operations Research, Syracuse University
New York, U.S.A.
  
ปริญญาโท- Master of Engineering in Operations Research,
   Cornell University, U.S.A.
  
 - Master of Business Administration,
   Cornell University, U.S.A.
  
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
รุ่นที่ ๔๙๑๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  
ประกาศนียบัตร- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  
 - Program for Management Development,
   Harvard University, Boston, U.S.A.
  
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๘
    สถาบันพระปกเกล้า
   
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ ๑๐
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
   รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยการยุติธรรม
   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  
 - หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ ๑
   สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
  
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
    รุ่นที่ ๒ สถาบันวิทยาการพลังงาน
  
 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
    รุ่นที่ ๒ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 
ประวัติการทำงาน- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
-  ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
- กรรมการ Sakari Resources Ltd. (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
 
- กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
 
- กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
- กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 
- นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
- กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
- ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
 
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 
- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 
- กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
สถานที่ทำงาน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๕
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

 
 
 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7491

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย