การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

1453
02 ตุลาคม 2561

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

ประวัติ  นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๑
ประวัติการศึกษาและอบรม
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ปริญญาโทM.A. in Economics (Econometrics),
University of Memphis, U.S.A.
  
ปริญญาเอกDoctor of Economics and Social Science,
University of Innsbruck, Austria (ทุนรัฐบาลออสเตรีย)
  
ประกาศนียบัตร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ (วตท. ๒๔)
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  
 
- หลักสูตร CLMVT Banker's Leadership Program (2017)
  
 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2017)
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  
 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๗
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
   
 
- Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX),
   Harvard Kennedy School of Government, U.S.A.
  
 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
   และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๕
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  
 
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
   รุ่นที่ ๓/๒๕๔๖ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  
ประวัติการทำงาน- รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

- ผู้อํานวยการสํานักนโยบายภาษี
   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 
- ผู้อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค
   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 
- ที่ปรึกษาอาวุโสประจํากรรมการบริหาร (Senior Advisor to Executive Director)
   ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 
- กรรมการบริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด PTT International Trading PTE. Ltd.
 
- กรรมการคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ
 
- กรรมการคณะกรรมการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน
 
- กรรมการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
ตำแหน่งอื่นๆ
ในปัจจุบัน
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 
- กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี (NEP) อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและ
   แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
ตำแหน่งปัจจุบันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๑๗
โทรสาร ๐๒-๖๑๘-๓๓๘๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 
 
 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7011

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย