การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

2249
11 สิงหาคม 2563

นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

ประวัติ นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

วัน เดือน ปีเกิด๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๔
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 ปริญญาโท- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Postgraduate Diploma in Information Management
   (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ
 
 ประกาศนียบัตร
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๒๙

- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๘

- นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๗

วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖
 
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๗

นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ ๔๕
 
ประวัติการทำงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์- มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

 

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7739

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย