การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

6675
30 กรกฎาคม 2563

๑. ชื่อโครงการ

     งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

๒. เหตุผลความจำเป็น

     จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมทางหลวง พิจารณาจุดเชื่อมต่อดังกล่าว

     ต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน
 
      กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
 
      ๑) ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

      ๒) ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยการก่อสร้างทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-
ถนนสุขุมวิท

      ๓) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

      ๓.๑เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงินโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท

      ๓.๒เพื่อสำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท
 
      ๓.๓เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด
 
      ๓.๔เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
๔. สาระสำคัญ

     เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

      ๔.๑ลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
 
      ๔.๒ลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยการก่อสร้างทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท
 
      ๔.๓ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๕. ผู้ดำเนินการ

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

๖. สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

    พื้นที่ดำเนินการ :  เฉพาะจังหวัด  ทั่วประเทศ
    รายละเอียด : 

จังหวัดอำเภอ/เขตตำบล/แขวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉะเชิงเทราบางปะกงตำบลท่าข้ามเทศบาลตำบลท่าข้าม
ชลบุรีพานทองตำบลบ้านเก่า-
 เมืองชลบุรีตำบลหนองไม้แดงเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
  ตำบลคลองตำหรุเทศบาลตำบลคลองตำหรุ


๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการ ครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานส่วนที่ ๑ : งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท
     ๑) งานศึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
     ๒) งานศึกษาด้านวิศวกรรม
     ๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน รูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการ
     ๔) งานศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
งานส่วนที่ ๒ :  งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
     ๑) งานวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร และกำหนดแนวทาง มาตรการและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
     ๒) งานจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา
 
งานส่วนที่ ๓ :  งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     ๑) งานเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     ๒) งานประชาสัมพันธ์โครงการ

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

     เริ่มต้นโครงการ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
     สิ้นสุดโครงการ : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๙. ผลผลิต

    ๙.๑) รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
    ๙.๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
    ๙.๓) รายงานการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ๙.๔) รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
    ๙.๕) แบบเบื้องต้นของโครงการ

๑๐. ผลลัพธ์

      ๑๐.๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
      ๑๐.๒) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน
      ๑๐.๓) เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้เส้นทาง
      ๑๐.๔) ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๑ (ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี)

๑๑. ผลกระทบ
     ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
        ประชาชนที่อยู่ในแนวเขตทางอาจจะได้รับผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของโดยรอบพื้นที่ และเสริมโครงข่ายการเดินทางของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป 
      ในขณะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อด้านการจราจรและความปลอดภัยต่อประชาชน เมื่อเปิดให้บริการจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบพื้นที่ และเสริมโครงข่ายการเดินทางของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ
    ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
      อาจส่งผลกระทบต่อประชาขนในพื้นที่กรณีที่มีการโยกย้ายและการเวนคืนพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และการรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และความปลอดภัย ซึ่ง กทพ. จะดำเนินโครงการให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในการเวนคืนและชดเชยทรัพย์สินจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อประชาชนในพื้นที่

    ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
      อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในช่วงการก่อสร้างในด้านความไม่สะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง มาตรการที่สำคัญคือการกำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดการจัดการจราจรในช่วงการก่อสร้างโครงการ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน ๒๔,๕๒๖,๐๐๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าบาทถ้วน)

ที่มาของเงิน งบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑๔. สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่

ชื่อ-สกุล :  นายสุรกิตติ์  เล่ห์สิงห์
ตำแหน่ง :  วิศวกร ๖
แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
สังกัด  : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กรม      : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
E-mail : surakit_les@exat.co.th
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๑๘๕๑
โทรสาร  : ๐๒-๙๔๐-๑๒๒๓

เว็บไซต์โครงการฯ
http://www.buraphawithi-extension.com

๑๕. ข้อมูลโครงการ

๑๕.๑ แผ่นพับโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๒ กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒)
        วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๓ เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑
        (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ)
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๔ กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ (ผลการคัดเลือก  
        แนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ)
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๕ เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒
        (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ)
 
คลิกดาวน์โหลด
  
๑๖. แผนที่โครงการ 
๑๖.๑ แผนที่แสดงแนวทางเลือกคลิกดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑๗.๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
         ณ  ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

๑๗.๒ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
         ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๑๗.๓ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ (กลุ่มที่ ๒) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
         ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

๑๗.๔ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
         (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
         วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑) เว็บไซต์หลักของโครงการ www.Buraphawithi-extension.com

๒) เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th

 
๑๘. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
ลำดับประเภทการรับฟังความคิดเห็นรายงานสรุปผลฯ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)Acrobat 10 Icon Small
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.Acrobat 10 Icon Small
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๒ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
Acrobat 10 Icon Small

 

 

แนวสายทางเบื้องต้นของโครงการ

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7732

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย