การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

1238
15 มีนาคม 2559

๑. ชื่อโครงการ   

     งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

๒. เหตุผลความจำเป็น

    จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนส่ง การค้า และ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาคเหนือ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมากตลอดทั้งปี และมีการขยายตัวของเมืองไปสู่รอบนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการในการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจรที่มีความหนาแน่นและติดขัดในหลายเส้นทาง

    ระบบขนส่งและการจราจรที่ดี ทำให้ประชาชนเดินทางและขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

    ด้วยเหตุนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษาแผนแม่บททางพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่าในการเดินทางของชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๓.๑) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

 ๓.๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

 ๓.๓) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

 ๓.๔) จัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษ
ในจังหวัดเชียงใหม่

 ๓.๕) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

๔. สาระสำคัญ

   เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และนำโครงการทางพิเศษ ลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 

๕. ผู้ดำเนินการ

สังกัด  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)


๖. สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

    พื้นที่ดำเนินการ :  เฉพาะจังหวัด  ทั่วประเทศ

    รายละเอียด : 

   งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมเขตพื้นที่ขอบเขต พื้นที่ศึกษาครอบคลุมขอบเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่(พื้นที่ประมาณ ๔๓๐ ตารางกิโลเมตร) และอำเภอโดยรอบเขตเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๔๙ ตำบล ใน ๗ อำเภอ ได้แก่

     ๑. อำเภอสันทราย ๗ ตำบล
        ตำบลหนองหาร ตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันทรายหลวง ตำบลนาเม็ง ตำบลสันทรายน้อย
        และตำบลพระเนตร

     ๒. อำเภอแม่ริม ๔ ตำบล
        ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว

     ๓. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๑๖ ตำบล
        ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลสุเทพ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลศรีภูมิ
        ตำบลช้างม่อย ตำบลวัดเกต ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลท่าศาลา ตำบลหายยา
        ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด และตำบลแม่เหียะ

     ๔. อำเภอดอยสะเก็ด ๑ ตำบล  ตำบลสันปูเลย   

     ๕. อำเภอสันกำแพง ๒ ตำบล  ตำบลสันกลาง และตำบลต้นเปา

     ๖. อำเภอสารภี ๑๑ ตำบล
        ตำบลไชยสถาน ตำบลหนองผึ้ง ตำบลท่าวังตาล ตำบลป่าบง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลชมภู ตำบลดอนแก้ว
        ตำบลหนองแฝก ตำบลสารภี ตำบลขัวมุง และตำบลท่ากว้าง

     ๗. อำเภอหางดง ๘ ตำบล
          ตำบลหนองควาย ตำบลผักหวาน ตำบลน้าแพร่ ตำบลบ้านแหวน ตำบลตำบลหางดง ตำบลสบแม่ข่า
          ตำบลหนองแก๋ว และตำบลขุนคง

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน

 ๑) งานส่วนที่ ๑ : งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ
ทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

     • งานศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการต่อกรอบนโยบายของรัฐบาล

     • งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

     • งานศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม

     • งานจัดทำโครงข่ายระบบทางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และทางพิเศษที่เชื่อมต่อตัวจังหวัดกับพื้นที่สาคัญ ๆ

     • งานศึกษาด้านวิศวกรรม

     • งานวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและงานวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน

     • งานจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

 ๒) งานส่วนที่ ๒: การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

 ๓) งานส่วนที่ ๓: งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

     • งานศึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจร

     • งานศึกษาวิเคราะห์และสารวจทางด้านธรณีวิทยา

     • งานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของทางพิเศษ

     • งานศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบเก็บค่าผ่านทาง

     • งานประมาณราคาค่าลงทุนของโครงการ

     • งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ

     •  งานศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน

     • งานศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหาร

     • งานจัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)

     • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE)


๘. ระยะเวลาดำเนินการ

     เริ่มต้นโครงการ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
     สิ้นสุดโครงการ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙. ผลผลิต

    ๑) รายงานแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

    ๒) รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

    ๓) แบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Preliminary Design) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

    ๔) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

๑๐. ผลลัพธ์

    ๑) เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง


    ๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

    ๓) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๑. ผลกระทบ

     ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
      ประชาชนในพื้นที่ศึกษาอาจเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะพาดผ่านที่อยู่อาศัยหรือชุมชนของตน ซึ่งอาจจะเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาไปในทางลบ

    ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป 
      ความกังวลที่การศึกษาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานที่สาคัญ ๆ หรือแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่สำคัญและแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่มาก

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

    ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
            จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ฯลฯ ได้เข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาว่า เป็นเพียงการศึกษาแผนแม่บท ยังไม่มีการก่อสร้างใด ๆ และการศึกษาความเหมาะสมฯ โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บทจะต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดจากแนวสายทางเลือกต่าง ๆ ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ให้น้อยที่สุด

    ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
            การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้สาธารณะชนได้ทราบรายละเอียดของการศึกษา เพื่อความเข้าใจต่อโครงการที่ถูกต้อง ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน ๒๑,๙๘๑,๘๕๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ที่มาของเงิน งบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เฉพาะงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่)

๑๔. สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่

ชื่อ-สกุล :  ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
ตำแหน่ง :  ผู้จัดการโครงการ
สังกัด   : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรม      : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
E-mail : chiangmai.expressway.pr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiangmai-expressway-master-plan.com
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๔-๑๔๖
โทรสาร  : ๐๕๓-๘๙๒-๓๗๖

๑๕. ข้อมูลโครงการ

๑๕.๑ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
 
   คลิกดาวน์โหลด     
๑๕.๒ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 
คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๓ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 
คลิกดาวน์โหลด

 

 

 

 


๑๖. แผนที่โครงการ

๑๖.๑ แผนที่แสดงร่างโครงข่ายทางพิเศษ ดังแสดงในรูปที่ ๑                 
       (แสดงอยู่ในเอกสารหน้า ๖/๖)                
 
คลิกดาวน์โหลด    

๑๗. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วิธีการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดสถานที่รายละเอียดอื่นๆ
การประชุมเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล
โครงการฯ
ครั้งที่ ๑
(ปฐมนิเทศโครงการ)
๑๗ ก.ค. ๕๘๑๗ ก.ค. ๕๘ห้องประชุมอินทนิน
อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษาการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
การประชุมเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล
โครงการฯ
ครั้งที่ ๒
 
๕ ก.พ. ๕๙๕ ก.พ. ๕๙ห้องประชุมเข็มแสด
โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
 
เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และแนวเส้นทางเลือกของแผนแม่บททางพิเศษลำดับแรก
 


๑๘. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่

- ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
คลิกดาวน์โหลด
คลิกดาวน์โหลด
- ครั้งที่ ๒ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
คลิกดาวน์โหลด  
คลิกดาวน์โหลด

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7479

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย