การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

1406
15 มีนาคม 2559

๑. ชื่อโครงการ

     งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น


๒. เหตุผลความจำเป็น

         จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตำแหน่งที่ตั้งทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งศูนย์การศึกษา การคมนาคม และเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเตรียมจัดตั้งให้เป็นเมืองหลวงของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้เป็นศูนย์ “Logistic Hub” และการคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการที่เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง
ออกไปสู่รอบนอกเมือง ทำให้มีความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ส่วนในมีความคับคั่งมากและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด
         ด้วยเหตุนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทาง การบรรเทาปัญหาจราจร อำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง เป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่า
ในการเดินทางของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อให้ได้โครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการทางพิเศษแต่ละโครงการสำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

        จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตำแหน่งที่ตั้งทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งศูนย์การศึกษา การคมนาคม และเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเตรียมจัดตั้งให้เป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้เป็นศูนย์ “Logistic Hub” และการคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการที่เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองออกไปสู่รอบนอกเมือง ทำให้มีความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ส่วนในมีความคับคั่งมากและเกิดปัญหาการจราจรติดขัด

 ด้วยเหตุนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางการบรรเทาปัญหาจราจร อำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง เป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่าในการเดินทางของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อให้ได้โครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการทางพิเศษแต่ละโครงการสำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

   ๓.๑) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

   ๓.๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

   ๓.๓) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษลำดับแรก ของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

   ๓.๔) จัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

   ๓.๕) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

๔. สาระสำคัญ

  เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นและนำโครงการการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น มาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๕. ผู้ดำเนินการ   

สังกัด  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)


๖. สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

    พื้นที่ดำเนินการ :  เฉพาะจังหวัด  ทั่วประเทศ

   งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นครอบคลุมเขตพื้นที่ภายในผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ๕ เทศบาล ประกอบด้วย
 

 - เทศบาลนครขอนแก่น : ครอบคลุมย่านใจกลางเมือง และย่านเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น


 - เทศบาลตำบลบ้านเป็ด : เป็นพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันตกของเมืองไปตามแนว ถนนมะลิวัลย์ (ทล.๑๒)


 - เทศบาลเมืองศิลา : เป็นพื้นที่บริเวณฝั่งทิศเหนือของเมืองไปตามแนว ถนนมิตรภาพ (ทล.๒)ไปจรดกับเทศบาลตำบลสำราญ


 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า : เป็นพื้นที่บริเวณฝั่งทิศใต้ของเมืองไปตามแนว ถนนมิตรภาพ (ทล.๒) ไปจรดกับเทศบาลตำบลท่าพระ


 - เทศบาลตำบลพระลับ : เป็นพื้นที่ติดกับเทศบาลนครขอนแก่น บริเวณฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง

 

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน


 ๑) งานส่วนที่ ๑ : งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย


     • งานศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการต่อกรอบนโยบายของรัฐบาล

     • งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 

     • งานศึกษาคัดเลือกแนวสายทาง

     • งานจัดทำโครงข่ายระบบทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

     • งานศึกษาด้านวิศวกรรม

     • งานวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ การเงิน

     • งานจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

 

 ๒) งานส่วนที่ ๒: การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย


     • เสนอแผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

     • จัดทำสื่อในรูปเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และเอกสารประกอบการชี้แจงข้อมูล

     • จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

     • จัดทำสรุปผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

     • จัดทำ VDO Presentation ในรูปแบบ 3D Animation เกี่ยวกับแผนแม่บททางพิเศษ


 ๓) งานส่วนที่ ๓: งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

     • งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     • งานจัดทำแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)

     • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
       (Initial Environmental Examination : IEE)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

     เริ่มต้นโครงการ : ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
     สิ้นสุดโครงการ : ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

๙. ผลผลิต

    ๑) รายงานแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

    ๒) รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

    ๓) แบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (Preliminary Design) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

    ๔) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

๑๐. ผลลัพธ์

  ได้แผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง โดยทางพิเศษจะสามารถเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้า และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๑. ผลกระทบ

     ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
      ประชาชนในพื้นที่ศึกษาอาจเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสายต่างๆ ที่คาดว่าจะพาดผ่านที่อยู่อาศัยหรือชุมชนของตน ซึ่งอาจจะเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาไปในทางลบ

    ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป 
       ความกังวลที่การศึกษาโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานที่สำคัญๆ ศาสนสถาน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล
ต่าง ๆ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

    ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่
       จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ให้หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ฯลฯ ได้เข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาว่าเป็นเพียงการศึกษาแผนแม่บท ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ และการศึกษาความเหมาะสมฯ โครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บทจะต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดจากแนวสายทางเลือกต่าง ๆ ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด

    ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป
       การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้สาธารณชนได้ทราบรายละเอียดของการศึกษา เพื่อความเข้าใจต่อโครงการที่ถูกต้องผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน ๒๑,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ที่มาของเงิน งบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เฉพาะงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น)

๑๔. สอบถามข้อมูลโครงการได้ที่

      ๑) ที่ปรึกษา
       ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล
       ตำแหน่ง :  ผู้จัดการโครงการ
       สังกัด   : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       E-mail : ladpit@kku.ac.th
       เว็บไซต์ : www.khonkaen-expressway-masterplan.com
       โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๐๒-๘๔๗ และ ๐๘๑-๔๗๑-๙๙๒๐ 
       โทรสาร  : ๐๔๓-๒๔๑-๔๑๓

      ๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
       ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรพร  เนติปัญญา
       ตำแหน่ง :  วิศวกร ๕
       สังกัด   : รัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม
       E-mail : p.netipunya@gmail.com
       โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙-๕๓๘๐-๙ ต่อ ๑๘๔๖ 
       โทรสาร  : ๐๒-๕๗๙-๙๑๔๕

๑๕. ข้อมูลโครงการ

๑๕.๑ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)

คลิกดาวน์โหลด
๑๕.๒ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นคลิกดาวน์โหลด
๑๕.๓ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่นคลิกดาวน์โหลด

 

๑๖. แผนที่โครงการ

๑๖.๑ ร่างโครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น               
 
    คลิกดาวน์โหลด   
๑๗. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 วิธีการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดรายละเอียด/
สถานที่
รายละเอียดอื่นๆ
จดหมาย๒๘ ม.ค. ๕๘๒๗ ก.ย. ๕๙

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

สามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ประเด็น ความกังวลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้
โทรศัพท์๒๘ ม.ค. ๕๘๒๗ ก.ย. ๕๙๐๔๓-๒๐๒-๘๔๗
๐๘๑-๔๗๑-๙๙๒๐
๐๘๙-๗๑๔-๔๔๒๓ 
 สามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ประเด็น ความกังวลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้
 
โทรสาร๒๘ ม.ค. ๕๘๒๗ ก.ย ๕๙๐๔๓-๒๔๑-๔๑๓ สามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ประเด็น ความกังวลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป ตามหมายเลขโทรสารที่ได้ระบุไว้
 
เว็บไซต์๒๘ ม.ค. ๕๘๒๗ ก.ย. ๕๙www.khonkaen-expressway-masterplan.comเป็นเว็บไซต์เฉพาะของงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น
 
การประชุม
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
โครงการฯ
ครั้งที่ ๑ 
(ปฐมนิเทศ
โครงการ)
๒๙ ก.ค. ๕๘๒๙ ก.ค.๕๘ณ ห้องสัมมนา ๑
 ชั้น ๙ ตึกเพียรวิจิตร 
 คณวิศวกรรมศาสตร์ 
 ม.ขอนแก่น
เป็นการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา การศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจน
การมีส่วนร่วมของประชาชนขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น ๗๒ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) หน่วยงานด้านคมนาคม หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว หน่วยงานด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านผังเมือง หน่วยงานด้านชลประทาน หน่วยงานด้านการบริหารงานและปกครองในพื้นที่หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการศึกษา และ หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
การประชุม
เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลโครงการฯ ครั้งที่ ๒
๑๙ ก.พ. ๕๙๑๙ ก.พ. ๕๙เวลา ๑๓.๐๐
ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ  ห้องสัมมนา ๑
ชั้น ๙ ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 เป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาแผนแม่บท และนำเสนอแนวเส้นทางเลือกของโครงการทางพิเศษลำดับแรกของแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หน่วยงานด้านคมนาคม หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การท่องเที่ยว หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านผังเมือง หน่วยงานด้านชลประทาน หน่วยงานด้านการบริหารงานและปกครองในพื้นที่  หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 


๑๘. สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

- ครั้งที่ ๑ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

- ครั้งที่ ๒ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7479

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย