การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

765
27 พฤศจิกายน 2560

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

 

      วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ ๔๕ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

      นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ๔๕ ปี ที่ผ่านมา กทพ. ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยปัจจุบัน กทพ. ได้เปิด ให้บริการทางพิเศษรวม ๘ สายทาง ๕ ทางเชื่อมต่อ รวมระยะทาง ๒๒๔.๖ กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยล่าสุด กทพ. ได้เปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ปรับปรุงใหม่ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากการเปิดให้บริการพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้วและช่วยบรรเทาปัญหาในภาพรวมของระบบทางพิเศษได้เป็นอย่างดี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

      ในปีที่ผ่านมา กทพ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าว โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้นำนวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารามาใช้งาน เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลของสะพานพระราม ๙ มาใช้งานเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบสายเคเบิลได้อย่างละเอียดแม่นยำมากขึ้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

      ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก และโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงดำเนินการศึกษาโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต อีกด้วย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

    นอกเหนือจากภารกิจในการแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว กทพ. ยังมุ่งมั่นตอบแทนคืนสู่สังคม โดยดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายมิติ อาทิ กิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน" โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” กิจกรรม "จิตอาสา ทางด่วนไทย" กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐” โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” โครงการ “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” และโครงการ “ของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ” รวมทั้งการจัดพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬา และเส้นทางลัด เป็นต้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

      สำหรับโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี กทพ. ได้มอบความสุขให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสมัครใช้บัตร Easy Pass ได้เพียงแค่สำรองเงินค่าผ่านทางครั้งแรก ๕๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยปัจจุบัน กทพ. มีผู้สมัครใช้บัตร Easy Pass แล้วจำนวนกว่า ๑.๓ ล้านบัตร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

      “การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติด้วยบริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี

ข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๔๕ ปี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7689

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย