การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

108
21 มีนาคม 2560

กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

 

             การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้น  ด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้ กทพ. มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการประกาศเจตจำนงสุจริตที่จะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ   ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมและได้นำเสนอผู้ว่าการ กทพ.  ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน   รวมทั้งพนักงานและลูกจ้าง  กทพ. ได้รับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th หรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

 

ดาวน์โหลด ประกาศ กทพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ดาวน์โหลด ประกาศ กทพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม


ข่าว  โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร  ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต
กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 61 , ผู้ชมทั้งหมด : 7293

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย