การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

397
25 พฤษภาคม 2561

กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุน
ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

 

       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

       นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. มีภารกิจในการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษหรือทางด่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ระหว่างขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ นอกจากภารกิจหลังดังกล่าวแล้ว กทพ.ยังตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ กทพ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ แล้ว โดยที่ผ่านมา กทพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่างๆ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอกและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จังหวัดตรัง และในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับปีนี้ กทพ. ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์และก่อสร้างอาคารห้องส่วนพระองค์ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก ต่อเติมโรงครัวสำหรับนักเรียนพักค้างประจำโรงเรียนและทำซุ้มไม้เลื้อยที่แปลงผักแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

       ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการดำเนินกิจกรรมฯ จาก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณต่างๆ ที่ กทพ. สนับสนุนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะส่งผลต่อการศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียนต่อไป” นายประสิทธิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีกทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์   สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 23 , ผู้ชมทั้งหมด : 7560

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย