การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ข่าวผู้บริหาร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
----------------------------------------------


      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการ รวมทั้งเป็นการดำเนินงานตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ดังนั้น กทพ. จึงประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างสูงสุด
3. พัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. พนักงานและลูกจ้างตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเคร่งครัด
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7686

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย