การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ. เรื่อง การสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด

66
11 มกราคม 2561
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
 
 
      ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ การทางพิเศษฯ จึงมีความประสงค์ที่จะทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 
    การทดสอบความสนใจในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงความสนใจของนักลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด แบบตอบรับได้ที่ http://www.exat.co.th และโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาที่หมายเลขโทรสาร ๐๒-๖๑๗-๐๔๒๖ หรือ E-mail : sirat.expressway@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๗-๐๔๒๙
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ)
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทน
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 
------------------------------------------------------------------------------------
 
Announcement of Market Sounding Exercise for implementing the Second Stage Expressway System
(Si Rat Expressway and Sector D) after the expiration of concessionaire contract.
 
 
     EXAT is conducting the study on implementation of the Second Stage Expressway System (Si Rat Expressway and Sector D) after the expiration of concessionaire contract according to the Act on Private Investment in State Undertaking B.E. 2556 (2013). Therefore, EXAT intends to perform the Market Sounding Exercise for implementing the Second Stage Expressway System (Si Rat Expressway and Sector D) after the expiration of concessionaire contract.  This Market Sounding Exercise which will be held on 16th January 2018, at 08.30 am. – 13.00 pm., Ruay Petch Room, Maruay Garden Hotel, Bangkok., aims to gather the information on the level of interest, idea and suggestion from the private sectors.
 
     All interested entities are invited to participate in this Market Sounding Exercise. The information and the application form can be downloaded at http://www.exat.co.th and please send the application form to fax no. ++66 2617 0246 or email address: sirat.expressway@gmail.com by 12th January 2018. If you require any further information, please contact no. ++66 2617 0429.
 
 
Date this 9 day of January 2018
(Mr. Sudthisak Wattanavinid)
Deputy Governor for Law & Land Acquisition 
Acting for Governor
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
ดาวน์โหลดประกาศการสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
 
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาการทดสอบความสนใจฯ
 
 
Download Announcement of Market Sounding Exercise for implementing the Second Stage
Expressway System (Si Rat Expressway and Sector D) after the expiration of concessionaire contract.
 
 
Download Form of Market Sounding Exercise for implementing the Second Stage
Expressway System (Si Rat Expressway and Sector D) after the expiration of concessionaire contract.
 
 

ข้อมูล โดย กองวางแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 4599

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย