การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

46
18 มีนาคม 2559

 

ประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ กทพ.จะทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจากผู้สนใจ โดยขอให้กรอกข้อคิดเห็นลงในแบบสอบถาม ทั้งนี้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับ จะนำมาใช้เพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุนในโครงการนี้เท่านั้น
 
     สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญขอบเขตของโครงการ แบบสอบถามที่จะกรอกข้อคิดเห็น โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.exat.co.th หรือ www.chalongrat-saraburi-expressway.com และส่งข้อคิดเห็นให้ กทพ. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยส่งที่ e-mail : off_infor@exat.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง
 
     ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     ๒๓๘๐  ถนนพหลโยธิน
     แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร
     กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
     วงเล็บมุมซอง (Market Sounding)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
The Market Sounding for Chalongrat-Nakhon Nayok-Saraburi Expressway Project
from  18  to  31  March, 2016
 
     Expressway Authority of Thailand (EXAT) is now proposing to implement Chalongrat-Nakhon Nayok-Saraburi Expressway Project. According to the Act on Private Investment in State Undertaking B.E. 2556 (2013), EXAT would like to invite private sectors to participate in giving suggestions and opinions on the project investment forms so market sounding of Chalongrat-Nakhon Nayok-Saraburi Expressway Project is conducted. Any investors, who are interested in this project, please fill out this questionnaire. The information obtained from investors will used for this project only. 
 
     Further information is provided and the questionnaire can be downloaded via www.exat.co.th or www.chalongrat-saraburi-expressway.com. Please e-mail the questionnaire to off_infor@exat.co.th (Subject: Market Sounding for Chalongrat-Nakhon Nayok–Saraburi expressway project) or send the questionnaire back to the address below within March 31, 2016.
 
  The Governor of the Expressway Authority of Thailand, 
  Expressway Authority of Thailand, 
  2380 Phaholyothin Road, 
  Senanikom, Chatuchak, 
  Bangkok 10900. 
  With a word on the envelop corner “(Market Sounding)”
 
 
 
 

 

ข้อมูล โดย ฝ่ายนโยบายและแผน 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7220

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย