การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

527
23 กันยายน 2557
  กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๕๖
 
         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดจัดการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัชประจำปี ๒๕๕๖  ณ  บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช บ่อบำบัดน้ำเสียบึงพระราม ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
 
 
 
 
         นายประสิทธิ์ เดชศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปิดเผยในรายละเอียดว่า ตามที่ กทพ. ได้นำทางพิเศษฉลองรัชเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๔ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ กทพ.ได้ทำการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช บ่อบำบัดน้ำเสียบึงพระราม ๙ ในการนี้ กทพ. ได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมทำการฝึกซ้อมป้องกัน และระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษ ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๔ ทั้งนี้  กทพ. ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการฝึกซ้อมและบริเวณชุมชนใกล้เขตทางพิเศษ หากเกิดอัคคีภัยบริเวณทางพิเศษกรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (Exat Call Center) โทร ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
   
   5191f9594fde5 Crop
 
                        
      กทพ. ดำเนินงาน ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๐๔ ต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ มุ่งเน้นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษ
 
 
         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการ ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๔ ต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กทพ. ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดล้อมของระบบ ISO ๑๔๐๐๑  กทพ. ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๖) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีแผนงานที่ดำเนินการ ๕ แผนงาน ได้แก่
 
         ๑. การให้ความสำคัญในการควบคุมระดับเสียง ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย การจัดการจราจร และอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน
 
         ๒. เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษลดการสะสมของ รถยนต์บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวมทั้งดูแลรักษาสุขอนามัยของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนด เป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
         ๓. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน สภาพแวดล้อม และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
         ๔. สร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันรับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
 
         ๕. เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
 
ภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 4785

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย