การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

978
04 พฤษภาคม 2560

การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกพร้อมคณะเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 1 โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง  รวมทั้งเข้าตรวจประเมินการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ. ทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย อาคาร 1 ได้แก่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และ อาคาร 2 ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานจตุจักร ซึ่งเปิดให้บริการตามภารกิจของแต่ละศูนย์ฯ 

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย