การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ.

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2558

899
06 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ในการนี้ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผุ้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" โดย นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมุลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00-15.00 น.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 486 , ผู้ชมทั้งหมด : 9496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย