การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

6724
06 มกราคม 2557
ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ
ONE STOP SERVICE CENTER
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority Of Thailand
 
        จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสำคัญให้ e-Government เกิดโดยเร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับประชาชนเสมือนหนึ่งลูกค้าคนสำคัญ  ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานราชการ  รวมทั้งมีความโปร่งใสและเสมอภาค รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายรวมของแผนแม่บทไอซีที โดยใช้ไอซีทีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันสมัยและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและสามารถรองรับนโยบายและเป้าหมาย e-Government ได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ โดยตั้งอยู่ที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ วันและเวลาทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย
๓. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็น  e-Government
๔. งานที่ให้บริการ
๐ การเงิน
- จำหน่ายบัตร Easy Pass  และคูปองผ่านทางทุกชนิด
- เพิ่มเงินสำรองในบัตร Easy Pass / ตั้งค่าบัตรทางด่วน 
- ออกใบกำกับภาษีเมื่อซื้อบัตร Easy Pass และคูปองผ่านทาง
- ออกใบกำกับภาษาหรับการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด
- รับชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ค่าซื้อแบบพัสดุ
๐  ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน
๐  บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
๐  ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ รับคำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร ที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนที่ ๒ รับบัตรคิวที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามบัตรคิว ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
ส่วนแรก เป็นประเภทของบริการ
ส่วนที่ ๒ เป็นหมายเลขลำดับคิว
ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อช่องบริการตามลำดับหมายเลขคิวที่ถูกเรียก
-  การเรียกคิวจะใช้เสียงระบบอัตโนมัติประกาศเรียกหมายเลขคิวและหมายเลข ช่องบริการ ซึ่งจะปรากฏตัวเลขบนแผงแสดงหมายเลขคิว
-  หมายเลขคิวจะเรียงลำดับตามประเภทของช่องบริการที่ติดต่อในแต่ละช่อง
ขั้นตอนที่ ๔ รับหลักฐานเอกสาร รับใบเสร็จเมื่อมีการชำระเงิน หรือรับใบนัด เพื่อติดต่อครั้งต่อไป
                                      (กรณีขอรับบริการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันเดียว)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 486 , ผู้ชมทั้งหมด : 9496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย