การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คูปองค่าผ่านทาง

คูปองค่าผ่านทาง

7918
17 มกราคม 2562

ทางพิเศษ

ประเภทรถ

จำนวนฉบับ

ราคาเล่มละ

ราคาจำหน่าย/เล่ม
(มีส่วนลด ๕%)

  เฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑)
  ศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)

๖-๑๐ ล้อ
๖-๑๐ ล้อ

๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ)
๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ)

๑,๕๐๐

๑,๔๒๕

  ฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์)

๖-๑๐ ล้อ

๖๐ บาท (๒๕ ฉบับ)

๑,๕๐๐

๑,๔๒๕

 

หมายเหตุ
     *   โปรดจ่ายคูปองผ่านทาง ให้ถูกต้องตรงกับทางพิเศษที่ใช้ชำระค่าผ่านทางด้วย คูปองผ่านทางเกินราคาค่าผ่านทางฯ ไม่สามารถทอนเงินให้ได้
     ** ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้ทั้งที่ด่านในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช (เฉพาะด่านที่รับคูปองผ่านทาง)
 
สถานที่จำหน่ายคูปอง
    ๑. สำนักงานใหญ่ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)  ในวันทำการเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
    ๒. ในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ดังนี้
         - ทางพิเศษเฉลิมมหานครทุกด่าน
         - ทางพิเศษศรีรัชทุกด่าน  ยกเว้น ด่านประชาชื่น (ขาออก)  ด่านประชาชื่น ๑  ด่านประชาชื่น ๒  ด่านงามวงศ์วาน ๑  ด่านงามวงศ์วาน ๒  ด่านพระราม ๙ ด่านพระราม ๙-๑ (ศรีรัช) ด่านศรีนครินทร์  ด่านรามคำแหง  ด่านอโศก ๓  ด่านอุรุพงษ์  ด่านพหลโยธิน ๑  ด่านพหลโยธืน ๒  ด่านบางซื่อ ๒ และด่านรัชดาภิเษก
         - ทางพิเศษฉลองรัช ได้แก่ ด่านจตุโชติ ด่านรามอินทรา และด่านอาจณรงค์ ๒

วิธีขอใบกำกับภาษีของคูปองผ่านทาง
         - สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ที่ด่านในวันที่ซื้อคูปอง

กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอใบกำกับภาษี ในวันที่ซื้อคูปอง
         - สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ซื้อคูปอง (โดยต้องแจ้งวัน, ด่าน,และเลขที่เล่มของคูปองที่ซื้อ)

กรณีแก้ไขใบกำกับภาษีฯ ของคูปองผ่านทาง
         -  สามารถนำใบกำกับภาษี ใบเดิมมายื่นขอแก้ไขได้ ภายในเดือน ที่ออกใบกำกับภาษีฯ ใบเดิม

กรณีผู้ใช้บริการไม่มารับใบกำกับภาษีฯ ของคูปองผ่านทาง ตามนัด
         - หากใบกำกับภาษีฯ ไม่เกิน ๓ เดือน สามารถมารับที่ด่านตามใบนัดได้
         - หากใบกำกับภาษีฯ เกิน ๓ เดือน ให้ติดต่อมารับได้ที่ แผนกบริหารบัตรอัตโนมัติ  กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐


แผนกบริหารบัตรอัตโนมัติ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์  ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๒๗๕๔
โทรสาร   ๐๒-๕๗๙-๕๒๐๘


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 486 , ผู้ชมทั้งหมด : 9496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย