การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การขออนุญาติปิดทางเข้า-ออก

การขออนุญาติเปิดทางเข้า-ออก

240
22 ตุลาคม 2557
การขออนุญาตเปิดทางเข้า - ออก
      (๑) ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่จะได้รับสิทธิการพิจารณาเปิดทางเข้า - ออก การทางพิเศษฯ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ กรณีที่ ที่ดินที่ถูกเวนคืนซึ่งเดิมก่อนการเวนคืนมีทางเข้า - ออกสู่ทางสาธารณะ โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วและภายหลังการเวนคืน ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือไม่มีทางเข้า - ออก
      (๒) สำหรับผู้ถูกเวนคืนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนซึ่งเดิมก่อนการเวนคืนมีทางเข้า-ออกสู่ทางสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเวนคืนเป็นเหตุทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือไม่มีทางเข้า - ออก สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตเปิดทางเข้า - ออก ต่อการทางพิเศษฯ ได้ พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
             - บัตรประจำตัวประชาชน
 
             - โฉนดที่ดินที่ถูกเวนคืน (ถ่ายสำเนาทุกหน้า)
 
             - แผนผังแสดงตำแหน่งที่ดินและทางเข้า
             - ออกที่มีอยู่เดิมก่อนการเวนคืน ถ้าเป็นเรื่องปกติทั่วไปการทางพิเศษฯ จะพิจารณาคำร้อง
              และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน ๑๙ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
 
- กรณีที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนมิได้ยื่นคำร้องด้วยตนเองขอให้แนบ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 66 , ผู้ชมทั้งหมด : 1257

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย